Warmtenetten in Nederland – een nieuwe impuls

Warmtenetten in Nederland. De minister van Economische Zaken beloofde de Tweede Kamer in april 2015 een energietransitie met volop ruimte voor Warmte. In december van dat jaar lag er een antwoord dat zou leiden tot een versnelde invoering van warmteprojecten. Hoopvol!  

Want alleen al met restwarmte kunnen we in theorie al twee keer ons totale woningbestand verwarmen. Daar is de mogelijke toepassing van andere warmtebronnen als bijvoorbeeld Geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO), Asfaltcollectoren, Zonnecollectoren of energie uit biomassa en oppervlaktewater nog niet eens in meegenomen.

Aardgas verleden tijd 
Sinds die tijd zeggen veel overheden iets met warmte te willen en behoefte te hebben aan een Warmteplan; een beschrijving van toepassingsmogelijkheden van warmte als duurzame energiebron op regionaal of op lokaal niveau. De meest beschreven bronnen hierin zijn Industriële restwarmte, Energie uit afval, Geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO), Biomassa en Warmte/Koude uit oppervlaktewater en de toepassing van warmtepompen. Met deze bronnen willen gemeenten sinds een aantal jaar naar een energiesysteem dat het aardgas op termijn vervangt.

Maatwerk, draagvlak en spraakverwarring
Helaas lukt dat in vele gevallen niet, of niet helemaal. De verschillen van de gebouwde omgeving is namelijk zo groot dat per gemeente altijd weer de transitie naar duurzame energie op maatwerk uitkomt. Immers niet overal kan of mag in de grond worden geboord om Geothermie of WKO toe te passen en niet overal is industrie die warmte kan of wil leveren aan hun omgeving. Op sommige locaties is een overschot aan oppervlaktewater of biomassa waarvan energie kan worden gemaakt. Om in de gebouwde omgeving volledig van het aardgas af te kunnen is in de meeste gevallen, behalve een   economische beschouwing, een onderzoek nodig waarin vele scenario’s van duurzame energiebronnen in kaart worden gebracht. Bovendien moet spraakverwarring worden weggenomen om draagvlak te vergroten – we spreken niet van een Warmtenet maar van een Energienetwerk waar integraal warmte, gas en elektriciteit wordt toegepast. We spreken ook niet van een Warmteplan om uit te leggen hoe we van het aardgas af kunnen. Noem het dan liever een Energietransitieplan!

Gebrek aan regie?
Aan de visie om van het aardgas af te willen en volledig voor fossielvrij te gaan is niets mis. Het gevaar dat de regievoerder over onvoldoende capaciteit of financiele middelen beschikt en over (te) weinig kennis beschikt hoe van plan een project maken is echter levensgroot en zorgt menigmaal voor grote vertraging.

Energy Networks ondersteunt deze vraagstukken met jarenlange ervaring. Als adviseur is Energy Networks betrokken bij uiteenlopende opdrachten, zoals adviesdiensten, haalbaarheidsstudies, businessanalyses, interim-management voor opbouw- of veranderingsprocessen en projectmanagement voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt.

Energy Networks streeft naar maximale milieuwinst, minimale kosten en een optimaal economisch rendement. Ons motto? Synergie in energie. Daar staan wij voor.

 

 

 

Draagvlak voor duurzaamheid

Klimaatverandering. Bijna dagelijks bereikt ons wel een boodschap over oorzaak en gevolgen. De ongemakken van klimaatverandering worden steeds merkbaarder en ook de economische consequenties zijn steeds duidelijker, zowel vanuit privé als vanuit ons nationaal belang. Hoe zit het dan anno 2017 met het draagvlak voor een energietransitie onder burgers? Want zonder draagvlak komt niets terecht van onze energietransitie.

In Nederland is er ondanks alle positieve berichten net iets meer dan 50% draagvlak voor een transitie naar duurzame energie. Een draagvlakcijfer is van groot belang om beleid, ambities en doelen aan te spiegelen en waar nodig te corrigeren. Waarom is het draagvlak in ons land dan nog zo laag? Is de boodschap wel voldoende duidelijk? Is het allemaal te ingewikkeld om de juiste keuzes te maken, of ontbreekt het aan voldoende inzicht en organisatorisch vermogen? Aan onze technologische knowhow kan het niet liggen. Ons land staan bol van de kennis, zelfs om in de uiterste hoeken van de aarde onze diensten te verrichten.

In vele gevallen blijkt de organisatie het grootste probleem. En in die aanpak speelt de communicatie een heel belangrijke rol. Mits voldoende kennis, beheersen we wel de techniek om mensen te ‘verleiden’ om na te denken over een toekomstige situatie, maar blijft de daadwerkelijke actie achter.
Ligt de uitdaging voor een koerswijziging dan in leiderschap? Kan de voorliggende energietransitie nog wel worden vormgegeven via een eeuwenoud concurrentiemodel terwijl de omvang van werkgelegenheid ongekend groot is? Zouden we misschien wat meer moeten focussen op zaken als samenwerking (publiek en privaat), synergie, transparantie en vertrouwen? Ingrediënten die wellicht een basis vormen om complexe technische, financiële en maatschappelijke vraagstukken beter te vertalen van beleidsplan naar visierijke, innovatieve en vooral uitvoerbare projectplannen.

Aan ambitie geen gebrek. Fossielvrij en van het aardgas af: dat is wat gemeenten willen. Aan motiverende kodakmomentjes geen gebrek en de piketpaaltjes zijn benoemd. Waarom stranden deze initiatieven dan alsnog- met als gevolg dat ambities negatief worden bijgesteld? Zonde!

Herkenbaar binnen uw gemeente? Energy Networks stimuleert de ambitie voor de landelijke energietransitie door met een efficiënte en effectieve aanpak complexe, integrale gebiedsontwikkelingen te doen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt. Met jarenlange ervaring streven wij binnen de duurzaamheidsbranche, bij overheden en bedrijfsleven naar een zo kort mogelijke ontwikkelingstijd dat leidt van beleid naar plannen, en van plannen naar haalbare projecten.

Zet ook de volgende stap in duurzaamheid en neem vrijblijvend contact met ons op.

Energieakkoorden, een duurzame leefomgeving en een integrale aanpak


Tijdens de klimaatconferentie in Parijs van oktober 2015 zijn afspraken gemaakt over een wereldwijde temperatuurstijging van minder dan 2°C. Door 195 landen werd een mondiaal plafond afgesproken voor de uitstoot van CO2 tot het eind van deze eeuw. Ook de Nederlandse overheid heeft dit akkoord ondertekend.

Al eerder, in 2013, werd in Nederland een Energieakkoord gesloten. Binnen dit akkoord werd dat jaar met de energie-intensieve industrie verplichtende afspraken gemaakt. Zo dient de inzet van hernieuwbare energie in 2020 14% te bedragen, terwijl de CO2 uitstoot met 25% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie op 16% uitkomen. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid. Want 15.000 nieuwe banen; die moeten erbij zien te komen ten opzichte van 1990.

Ook gemeenten doen mee
En gemeenten blijven niet achter. Met hen is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 nog nauwelijks CO2 uitstoten. Dankzij de Omgevingswet, dat gemeenten meer regie zal gaan geven, zijn er steeds meer gemeenten met ambitieuze beleidsplannen voor de korte termijn. Zo laten zij zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Een integrale aanpak die heel veel energie, tijd en kosten zal besparen. Een voorwaarde om die regierol te nemen is echter wel dat je als gemeente beschikt over de nodige capaciteit, voldoende financiële middelen en niet in de laatste plaats: voldoende kennis.

Maximale milieuwinst, minimale kosten
Ingewikkeld? Welnee! Energy Networks ontzorgt niet alleen, zij ondersteunt, stuurt en regisseert, en is de verbindende factor tussen ecologie en economie en tussen overheid en bedrijfsleven. Als adviseur is Energy Networks betrokken bij uiteenlopende opdrachten, zoals adviesdiensten, haalbaarheidsstudies, businessanalyses, interim-management voor opbouw- of veranderingsprocessen en projectmanagement voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt.

Energy Networks streeft naar maximale milieuwinst, minimale kosten en een optimaal economisch rendement. Ons motto? Synergie in energie. Daar staan wij voor.

Neem ook contact met ons op, en maak samen met ons van jouw beleid een plan, en van een plan een project.

 

Verdiepingsonderzoek warmtenet Delfzijl

Vervolgonderzoek Delfzijl

 

In vervolg op de quick scan van 2016 voor de gemeente Delfzijl is een verdiepingsonderzoek verricht om een groter warmteafnamepotentieel in Delfzijl te verkrijgen. Specifieke afnamekansen van de gebouwde omgeving langs de provinciale weg N33 werd beschouwd.

Resultaat: 15% afnamegroei, totaal ca. 106.000 GJ, door aansluitkansen voor m.n. een bedrijventerrein en een zwembad.

Met de integratiekans met Appingedam (fase 1), groeit het afname potentieel naar circa 166.000 GJ, voldoende volume om een Business Analyse te starten.

Quick Scan Warmtetransitie – Gemeente Haarlem

Op basis van lokale- en regionale studies en beleidsplannen voor een klimaat neutrale gemeente per 2030, heeft de gemeente Haarlem Energy Networks gevraagd onderzoek te verrichten naar de meest kansrijke strategieën voor een duurzame warmtetransitie.

Energy Networks heeft op twaalftal verschillende locaties een quick scan uitgevoerd en energiescenario’s ontwikkeld voor zowel hoge-als lage temperatuursystemen.

Binnen het onderzoek is een risicoanalyse uitgevoerd waar op hoofdlijn de afwegingen voor een regionaal warmtenet versus diverse lokale netwerken is besproken. Tevens is in deze analyse opgenomen onderwerpen als de keuzemogelijkheid van de diverse energiescenario’s, back-up voorzieningen, volloopscenario’s en juridisch, organisatorisch afwegingen.

Besloten is om naar aanleiding van de uitkomsten een warmteplan met onder andere een prioriteitenoverzicht op wijkniveau op te stellen, waarna business analyses opgesteld zullen worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbreding Warmtenetten – Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft Energy Networks, in vervolg op haalbaarheidsonderzoek voor warmte- en koudenetten op zorglocaties in Assen, opgedragen dit onderzoek te verbreden naar het grootste energiepotentieel binnen de gemeente, de locatie Stadsbedrijvenpark.

De gemeente Assen wil ten opzichte van 2014 in 2020 een energiebesparing van 10% hebben bereikt en 14% energietransitie naar duurzame energie.
Uit de inventarisatie blijkt dat, naast een draagvlak van bijna 100%, een energievraag van circa 100.000 GJ.

Een duurzaam energiescenario van Restwarmte, Groengas, Zon PV, Oppervlaktewater, WKO en Wind, zou op een energietransitie van ca. > 20% mogen rekenen. Goed voor een jaarlijkse CO2 reductie van circa 7000 ton.

Op basis van deze uitkomsten is per medio 2017 besloten om en Business Case fase te starten met de vier grootste energievragers van het Stadsbedrijvenpark als ‘Launching Costomers’.
Binnen deze fase zal ook de ‘uitrol’ van het concept nader worden bestudeerd.

Quick scan restwarmte Delfzijl

Quickscan delfzijl

 

 

 

 

 

 

 

De provincie Groningen heeft Energy Networks opgedragen een quick scan uit te voeren voor de benutting van restwarmte van het industriepark Oosterhorn voor de gebouwde omgeving van Delfzijl.

Binnen dit inventariserend onderzoek naar de energievraag is rekening gehouden met zowel bestaande bouw als met sloop- en nieuwbouwplannen.
Het energieaanbod vanuit het industriepark Oosterhorn is gebaseerd op een minimum hoeveelheid warmteaanbod van 82 MWth.

Voor een optimale verbinding tussen warmtevraag en aanbod heeft Energy Networks een aantal mogelijke leidingtracés onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat er voor Delfzijl een energiebesparing mogelijk is van circa 90.000 GJ per jaar. Vervolgonderzoek is nodig om de penetratiegraad van deelnemende gebouwen in Delfzijl te verhogen en een groter aandeel van restwarmte levering mogelijk te maken.
Kansen hiertoe worden ondermeer gezien door een integrale en meer regionale aanpak.

 

Assen doet onderzoek naar warmte en koudenet

Assen doet onderzoek naar warmte en koudenet

In de gemeente Assen wordt een warmte en koudenet onderzocht. Hierbij zetten afnemers voor hun energiegebruik duurzame energiebronnen in. De gemeente Assen en een aantal lokale zorginstellingen, waaronder het Wilhelmina ziekenhuis, ondertekenen op 8 oktober samen met de provincie Drenthe een intentieovereenkomst om gezamenlijk een business analyse op te stellen. Het project wordt onder regie van de gemeente Assen gecoördineerd door Energy Networks en is eind dit jaar afgerond.

Duurzame energie

Het project is medio 2014 geïnitieerd vanuit een duurzaamheidsgedachte (besparing fossiele brandstof, terugdringen CO2-emissie) en een individuele kostenbesparing voor drie zorginstellingen in Assen. Deze beoogde voordelen worden bereikt door duurzame energiebronnen te gebruiken. Denk hierbij aan aardwarmte en koude, zonne-energie of biomassa en het creëren van ‘slimme’ verbindingen tussen vragende en energieaanbiedende partijen.

Samen met de provincie Drenthe is de gemeente Assen initiatiefnemer en facilitator van dit project. Het project draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Assen.

Onderzoek

De uitkomsten van een eerste verkenning (Quick Scan) gaven voldoende technische en economische aanknopingspunten voor een business analyse. Dit moet leiden tot een business case, waarin afzonderlijke zorgpartijen als afnemer of als leverancier van duurzame energie hun installaties, met een gelijkblijvende leveringszekerheid waar mogelijk zullen overdragen aan een exploitant van het warmte en koudenet. Door investeringen en de levering aan een energieleverancier over te laten, wordt het wellicht mogelijk dat zorgpartijen over een lange termijn op duurzame wijze de benodigde energie tegen een scherp marktconform tarief.

Warmenetten voor Assen en Hoogezand en

Warmtenetten voor Assen en Hoogezand

ASSEN/HOOGEZAND In twee plaatsen in Groningen en Drenthe worden deze week nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van een warmtenetwerk. 

In Hoogezand-Sappermeer zetten vertegenwoordigers van provincie, gemeente, Energy Valley en Waterbedrijf Groningen morgen hun handtekening onder een contract voor de aanleg van een warmtenet.

Schermafbeelding 2016-01-27 om 14.47.33

Bron: Dagblad van het Noorden