Energieakkoorden, een duurzame leefomgeving en een integrale aanpak


Tijdens de klimaatconferentie in Parijs van oktober 2015 zijn afspraken gemaakt over een wereldwijde temperatuurstijging van minder dan 2°C. Door 195 landen werd een mondiaal plafond afgesproken voor de uitstoot van CO2 tot het eind van deze eeuw. Ook de Nederlandse overheid heeft dit akkoord ondertekend.

Al eerder, in 2013, werd in Nederland een Energieakkoord gesloten. Binnen dit akkoord werd dat jaar met de energie-intensieve industrie verplichtende afspraken gemaakt. Zo dient de inzet van hernieuwbare energie in 2020 14% te bedragen, terwijl de CO2 uitstoot met 25% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 1990. In 2023 zal het aandeel hernieuwbare energie op 16% uitkomen. Dat is goed nieuws voor de werkgelegenheid. Want 15.000 nieuwe banen; die moeten erbij zien te komen ten opzichte van 1990.

Ook gemeenten doen mee
En gemeenten blijven niet achter. Met hen is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in Nederland in 2050 nog nauwelijks CO2 uitstoten. Dankzij de Omgevingswet, dat gemeenten meer regie zal gaan geven, zijn er steeds meer gemeenten met ambitieuze beleidsplannen voor de korte termijn. Zo laten zij zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Een integrale aanpak die heel veel energie, tijd en kosten zal besparen. Een voorwaarde om die regierol te nemen is echter wel dat je als gemeente beschikt over de nodige capaciteit, voldoende financiële middelen en niet in de laatste plaats: voldoende kennis.

Maximale milieuwinst, minimale kosten
Ingewikkeld? Welnee! Energy Networks ontzorgt niet alleen, zij ondersteunt, stuurt en regisseert, en is de verbindende factor tussen ecologie en economie en tussen overheid en bedrijfsleven. Als adviseur is Energy Networks betrokken bij uiteenlopende opdrachten, zoals adviesdiensten, haalbaarheidsstudies, businessanalyses, interim-management voor opbouw- of veranderingsprocessen en projectmanagement voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt.

Energy Networks streeft naar maximale milieuwinst, minimale kosten en een optimaal economisch rendement. Ons motto? Synergie in energie. Daar staan wij voor.

Neem ook contact met ons op, en maak samen met ons van jouw beleid een plan, en van een plan een project.