Warmtenetten in Nederland – een nieuwe impuls

Warmtenetten in Nederland. De minister van Economische Zaken beloofde de Tweede Kamer in april 2015 een energietransitie met volop ruimte voor Warmte. In december van dat jaar lag er een antwoord dat zou leiden tot een versnelde invoering van warmteprojecten. Hoopvol!  

Want alleen al met restwarmte kunnen we in theorie al twee keer ons totale woningbestand verwarmen. Daar is de mogelijke toepassing van andere warmtebronnen als bijvoorbeeld Geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO), Asfaltcollectoren, Zonnecollectoren of energie uit biomassa en oppervlaktewater nog niet eens in meegenomen.

Aardgas verleden tijd 
Sinds die tijd zeggen veel overheden iets met warmte te willen en behoefte te hebben aan een Warmteplan; een beschrijving van toepassingsmogelijkheden van warmte als duurzame energiebron op regionaal of op lokaal niveau. De meest beschreven bronnen hierin zijn Industriële restwarmte, Energie uit afval, Geothermie, Warmte Koude Opslag (WKO), Biomassa en Warmte/Koude uit oppervlaktewater en de toepassing van warmtepompen. Met deze bronnen willen gemeenten sinds een aantal jaar naar een energiesysteem dat het aardgas op termijn vervangt.

Maatwerk, draagvlak en spraakverwarring
Helaas lukt dat in vele gevallen niet, of niet helemaal. De verschillen van de gebouwde omgeving is namelijk zo groot dat per gemeente altijd weer de transitie naar duurzame energie op maatwerk uitkomt. Immers niet overal kan of mag in de grond worden geboord om Geothermie of WKO toe te passen en niet overal is industrie die warmte kan of wil leveren aan hun omgeving. Op sommige locaties is een overschot aan oppervlaktewater of biomassa waarvan energie kan worden gemaakt. Om in de gebouwde omgeving volledig van het aardgas af te kunnen is in de meeste gevallen, behalve een   economische beschouwing, een onderzoek nodig waarin vele scenario’s van duurzame energiebronnen in kaart worden gebracht. Bovendien moet spraakverwarring worden weggenomen om draagvlak te vergroten – we spreken niet van een Warmtenet maar van een Energienetwerk waar integraal warmte, gas en elektriciteit wordt toegepast. We spreken ook niet van een Warmteplan om uit te leggen hoe we van het aardgas af kunnen. Noem het dan liever een Energietransitieplan!

Gebrek aan regie?
Aan de visie om van het aardgas af te willen en volledig voor fossielvrij te gaan is niets mis. Het gevaar dat de regievoerder over onvoldoende capaciteit of financiele middelen beschikt en over (te) weinig kennis beschikt hoe van plan een project maken is echter levensgroot en zorgt menigmaal voor grote vertraging.

Energy Networks ondersteunt deze vraagstukken met jarenlange ervaring. Als adviseur is Energy Networks betrokken bij uiteenlopende opdrachten, zoals adviesdiensten, haalbaarheidsstudies, businessanalyses, interim-management voor opbouw- of veranderingsprocessen en projectmanagement voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt.

Energy Networks streeft naar maximale milieuwinst, minimale kosten en een optimaal economisch rendement. Ons motto? Synergie in energie. Daar staan wij voor.